Göğüs Ağrısı

Çocuklarda göğüs ağrısının %1-3’ü kalp hastalıkları ile ilişkilidir ancak en önemli nedeni kalp hastalıklarına bağlı olduğu için mutlaka değerlendirilmesi gerekir.  Göğüs ağrısının en sık nedeni kas ağrılarıdır. Bu tip ağrılar genelde kısa süreli, batıcı tarzda ve eforla ilişkisizdir. Kalp hastalıklarına bağlı göğüs ağrısı genelde eforla ilişkilidir, uzun sürer, baskı yapıcı, sıkıştırıcı tarzdadır, nefes alıp verme ile ağrı karakteri değişmez. Özellikle ateşin olması veya öncesinde ateşli bir enfeksiyon öyküsünün olması, ailede 40 yaş altı ani ölüm olması durumunda kalp hastalıklarının araştırılması gerekir. Fizik muayenede üfürüm duyulması ve aritminin saptanması da altta yatan kalp hastalığını gösterebileceği için önemlidir.

Göğüs ağrısı olan çocuklarda iyi bir öykü, fizik muayene ve EKG ile çoğuna tanı konabilmektedir. Eğer doktorunuz gerekli görür ise ekokardiyografi, efor testi ve ritim holter tetkiki de istenebilir. Bazen koroner damarlarda olan anormalliklerde bütün bu tetkikler normal olabilir, özellikle eforla ilişkili bayılma ve göğüs ağrısı olan çocuklarda tüm tetkikler normal bile olsa koroner BT-anjiyografi gerekebilir.